Mag-register ka na kapatid at mag-login sa Online Sabong International at umpisahang mag-talpak at manalo!

Sumali na sa pinaka-bago at kina-gigiliwan ng mga pinoy at trending sa social media! Ang Online Sabong International cockfighting na siguradong mapapa-talpak ka sa dali ng proseso para maka-sali.

I-click ang button para gumawa ng account at mag log in para makakuha ng 50% bonus registration for new users!

Paano maglaro ng Online Sabong International at gumawa ng mag-register?

Mag-signup lamang gamit ang dilaw na button sa itaas para makagawa nga account sa online sabong international at mag-cash in para maka-taya sa bawat round ng sabong.

Step by step tutorial para maka-log in sa Online Sabong International

Kailangan munang gumawa ng account para maka-login sa Sabong Live International at sundin lamang ang steps sa ibaba.

  1. Una, i-click ang link na ito
  2. Pangalawa, Piliin sa menu ang ‘cockfighting’
  3. Pangatlo, mag signup na gamit ang cellphone number or email.
  4. Pang-apat, mag login na
  5. Pang-lima, mag cash-in na upang maka taya or bet ka sa online sabong

sabong online live international